Praca przedsiębiorstw detektywistycznych, a regulacje prawne.

Działanie wszelkiego typu przedsiębiorstw, bądź też agencji detektywistycznych od pewnego czasu podlega określonym regulacjom prawnym. Ustawa, która weszła w życie w 2001 roku, nakłada na osoby zajmujące się ową działalności, szereg praw, a także nadaje im pewne uprawnienia. Wcześniej osoby wykonujące czynności detektywistyczne na żadne prawa z tytułu swojej działalności nie mogły liczyć. Wśród obowiązków ustawodawca wymienia m.in. takie kwestie jak: poszanowanie wolności praw ludzkich, wykonywanie czynności operacyjnych z należytą starannością, w także prowadzenia ich w sposób etyczny z zachowaniem odpowiedniej lojalności w stosunku do zlecających zadanie, nie wykonywanie żadnych działań mogących kolidować z prawem, zachowanie pełnej dyskrecji we wszystkich kwestiach związanych z okolicznościami prowadzonego postępowania. Ponadto każdy detektyw ma powinność, aby ustalić pełną tożsamość osoby zlecającej dane zagadnienie do rozstrzygnięcia. Ustawa traktuje także o tym, iż każdy zleceniobiorca jest zobowiązany do wykonania opisu przeprowadzonych czynności śledczych, a także przekazania go osobie, która ową sprawę mu powierzyła. Prawa detektywa natomiast ograniczają się zasadniczo do możliwości pełnego przetwarzania danych osobowych na potrzeby dochodzenia. Nie może on jednak w przeciwieństwie do takich organów jak na przykład Agencja Bezpieczeństwa Publicznego, wykonywać tych zadań bez wiedzy i zgody osób, których one dotyczą. Zanim w życie weszły wspomniane przepisy prawa, osoba wykonujące wszelkiego rodzaju czynności detektywistyczne, podlegała takim samym zasadom ustawowym jak każdy inny człowiek. Jedyny wyjątek stanowiły wyłącznie pewne ustalenia wynikające z warunków koncesyjnych. Pewne z obowiązków ciążących na osobach zajmujących się tą profesją mają charakter ogólny, inne natomiast szczegółowo określają wymagane postępowania. Naczelna zasada jednakże jest całkowicie tożsama z właściwym podejściem do pracy tyczącej każdej działalności gospodarczej. A ta może być przecież bardzo różna.